Hlavní strana

Naše služby

Lektorská a tréninková činnost

Využíváme interaktivních forem tréninku prostřednictvím multimédií z reálných podniků. Účastníci tréninku mají možnost prezentované téma pochopit z konkrétních situací. Následně zkouší své schopnosti na příkladech a cvičeních. Tréninkové aktivity končí plněním úkolů na vlastním provoze pod vedením externího odborníka a kouče.

Vedení projektů a koučink týmů

Spolupráce se zákazníkem v oblasti aplikování komplexních změn probíhá formou ustavení interních týmů, participace na projektové přípravě od ranných fází projektového záměru, přes alternativy řešení, jejich technicko-ekonomické vyhodnocení až po zpracování finálního plánu projektu ke schválení k implementaci. V průběhu realizačních, zkušebních, předávacích a závěrečných fázích má spolupráce formu zejména koučinku (pomoc při vyhodnocování a interpretování výsledků, motivaci zainteresovaných stran, prezentace výsledků hodnotiteli, atd.). Důležitou součástí koučinku je zaměření konzultantů na risk management ve všech fázích projektu jako faktoru, který významně ovlivňuje finální přínosy projektového řešení.

Analytická činnost

Při analýzách se soustřeďujeme na efektivní spolupráci se zaměstnanci a vedením společnosti a maximálního využití existujících dat, znalostí a zkušeností. Výsledkem je obvykle zpráva konstatující stav společnosti, indikující možnosti dalšího vývoje a po akceptaci vedením společnosti, pak návrh budoucího stavu a doporučení a opatření k jeho dosažení. Tato činnost bývá často předstupněm k projektovým aktivitám změny.